CAS NO. : 57834-33-0

化学名称 :4-[[(甲基苯基氨基)亚甲基]氨基]苯甲酸乙酯 

CAS NO. : 70321-86-7

化学名称 :2-(2H-苯并三唑-2)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚

CAS NO. : 3846-71-7

化学名称 :2-(2氢-苯骈三唑-2-基)-4,6-二(1,1-二甲基乙基)苯酚

CAS NO. : 3896-11-5

化学名称 :2'-(2'-羟基-3'-叔丁基-5'-甲基苯基)-5-氯苯并三唑

CAS NO. : 3864-99-1

化学名称 :2-(2'-羟基-3',5'-二叔丁基苯基)-5-氯代苯并三唑

CAS NO. : 25973-55-1

化学名称 :2-(2'-羟基-3',5'-二叔戊基苯基)苯并三唑

CAS NO. : 3147-75-9

化学名称 :奥克三唑 2-(2'-羟基-5'-叔辛基苯基)苯并三唑

CAS NO. : 103597-45-1

化学名称 :2,2'-亚甲基双(4-叔辛基-6-苯并三唑苯酚 

+86 187 6629 9236