CAS NO. : 57583-54-7

化学名称 :间苯二酚双(二苯基磷酸酯)

CAS NO. : 88497-56-7

化学名称 :溴化聚苯乙烯

CAS NO. : 25713-60-4

化学名称 :2,4,6-三(2,4,6-三溴苯氧基)-1,3,5-三嗪

CAS NO. : 68333-79-9

化学名称 :多聚磷酸铵II型

CAS NO. : 35948-25-5

化学名称 :9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物

CAS NO. : 99208-50-1

化学名称 :10-(2,5-二羟基苯基)-10H-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物

CAS NO. : FR-MB 202

化学名称 :欧稳德 FR-MB 202

+86 187 6629 9236